انواع فرش ماشيني و تابلو فرش و شهر فرش اينترنتي

انواع رنگ و دستگاه

در توليد فرش دستباف و ماشيني چند گونه رنگ به كار مي رود، كه نوع آن بستگي به تراكم و نوع فرش دارد.
در فرش دستبافت، نوع رنگ يا خامه پشم براي فرش هايي به كار مي رود كه، از نظر ظرافت ، تراكم ، تعداد رنگ كاربردي در فرش و رچ عرضي كمترين فشردگي و ظرافت را دارند.پس ازآن خامه يا رنگ كرك ميباشد كه از ظرافت ، فشردگي واغلب تعداد رنگ بيشتري برخوردارست.سرنجام خامه يا رنگ ابريشم كه داراي بالاترين حد فشردگي و ظرافت وتعداد رنگ است .
در فرش هاي كرك وابريشم هرچه فرش فشرده ترباشد، پود نازك تري براي بافت آن به كار مي برند.از طرفي با توجه به ارزش فرش، تار يا همان چله هاي فرش هم از ابريشم مي باشد.در فرشهاي پشم هم اگر تراكم فرش بالا باشد، پود نازك تري به كار خواهند برد.
ازطرفي ،پود به كار رفته در فرش12 متري ،نسبت به فرش هاي 9و6متري ضخيم تر مي باشد.
با توجه به ريز تربودن و فشردگي فرش كرك و ابريشم، بافندگان براي گرفتن تار قالي و زدن ريشه درون آن از غلاب استفاده مي كنند.
سرنجام اينكه، درگرانترين نوع فرش دست بافت- كه فرش هاي زربافت مي باشد -از نخ طلايي بهره مي گيرند ،كه بافت آن مهارت خاص خود را مي طلبد.
در صنعت فرش ماشيني نيز نوع رنگ و جوت تا حد بالايي در قيمت وزيبايي فرش اثر مي گذارد.(جوت همان پود فرش است كه از الياف نوعي درخت تهيه مي شود، و شبيه نخ كنف ميباشد.جوت اغلب از كشوربنگلادش واردميشود.)
در دستگاه هاي 350و 440 شانه اغلب از رنگ BCF يا آكرليك استفاده مي نمايند. با توجه به ارزانتر بودن نخ BCF نسبت به آكرليك ،برخي توليد كنندگان براي كسب سود بيشتر، يا به درخواست مشتري، يك رنگ اصلي فرش را -كه رنگ بوم مي باشد-آكرليك مي بافند، و بقيه را BCF؛كه به اينگونه فرشها، فرش يك نخ مي گويند.
ازمعايب اينگونه فرش هاست كه :پس از چند سال رنگ آكرليك آن دوام مي آورد ؛ولي ،BCF آن مي خوابد، و سخت مي گردد ؛كه در كل غير قابل استفاده مي باشد.از طرفي با توجه به آنكه رنگ BCFدر برابر گرما دوام ندارد، اگر ظرف داغ روي آن گذاشته شود، يا فرش خواهد سوخت، و ظرف به فرش خواهد چسبيد ،يا رنگ آن بخش ازفرش آسيب خواهد ديد.
بيشترين مشتريان فرش يك نخ، بازار افغانستان و در كل فرشهاي شرق كشورست -كه به آنها فرش افغاني باف هم مي گويند. درين گونه فرش ها هرچه رنگ روشن كمتر، باشد فروش بالاترست.ازطرفي براي كاهش سياهي فرش از طرفي افزايش هرچه بيشتردرصد رنگBCF - كه ارزانترست - تا آنجا كه ممكن است، از انواع واگيره هاي شطرنجي بهره مي گيرند.
از نكته هاي دگر درباره فرش افغاني بافت ،طرح تركمن است.هماره در طراحي اين گونه طرح ها، اگر مشتري خواست تا از روي عكس طرح را بكشيد، بايد دقت نماييد كه، تعداد قاب هاي طول و عرض كم يا زياد نگردد، كه درين صورت؛ نه طرحش خريده مي شود؛ نه فرشش.
درگروه توليد كنندگان فرش500 شانه، گرچه توليد بافت فرش يك نخ آكرليك رايج گشته ؛اما،رقابت دسته اي ديگر ازين گروه توليد كنندگان با توليد كنندگان 700 شانه، توليدات اين شاخه از فرش ماشيني رابه سوي تراكم هاي بالا ،و در كنار آن فرش هايي با بالاترين رنگ ممكن كشانده است. 500 شانه با تراكم 1000 تبديل به 500 با تراكم گاهي 2000 گشته ؛تعداد رنگ ها هم گاهي حتي بنا به گفته خودشان در- تبليغات- تا 100 رنگ تستي رسيده.فرش500 شانه اغلب 5تا8رنگ اصليست،رنگهاي بيشتر- كه به نام رنگ تستي معروف است- از حذف يك يا دو رنگ اصلي ،و جايگزيني تعداد دلخواه از رنگ تستي، پياده مي شود ؛بااين تفاوت كه رنگ تست ،تنهادر بخشي از طول فرش(4متر در 12 متري )بافته مي شود، و در ديگر بخش ها، رنگ ديگر تست بافته خواهد شد.گرچه برخي ازاينگونه توليدات زيبا مي شود ،اما در كل به دليل محدود بودن رنگ بافته شده در منطقه اي خاص، ظاهر فرش رخي راه راه و نازيبا دارد.
در گروه 700 شانه دو نوع توليد داريم:آكرليك و ابريشم.درين گروه اغلب رقابت در پنهان كردن جدول رنگ و نوع رنگي كه در توليداتشان به كار ميبرند، مي باشد.رقابت هاي نسبي نيزبر سر 8 و 10 رنگ بودن در كارست .از طرفي مساله دستبافت گونه يا Handlookهم از دگر شاخه هاي رقابت و ابراز اندام مي باشد.
تراكم توليدات 10 رنگ 2550 و در برخي توليد كنندگان 3200
تراكم 8رنگ،1700-كه بدان 2550 دستباف گونه هم مي گويند و برخي با تراكم 3000 دستباف گونه ،2250،1500و سرنجام 1400 معروف به بافت كريستال.
نوع تمام ابريشم با تراكم 1700 و 1800
تراكم 1700 را 2550 گويند؛ زيرا، در هر متر طول آن هر رچ سه بار شانه مي خورد؛يعني 850=1700/2؛2550=3*850؛در3000 ؛داريم :1000=2000/2؛3000=1000*3
در توليدات 700، كاهش ضخامت رنگ و جوت، براي افزايش ظرافت فرش، از قدرتمند ترين راه كارها ،در كنار انتخاب جدول رنگ نزديك به رنگ هاي دست بافت مي باشد؛ تا از توليدات خود با نام فرش دست بافت گونه با تراكم 2550 يا 3000 تبليغ نمايند.
فرش ابريشم داراي نخي از جنس پلي استر مي باشد كه شبيه ابريشم طبيعيست.
به تازگي دستگاه هاي 1000 شانه هم به بازار آمده كه همكنون در حد تبليغات اسمي از آنهانامي هست.
سخن آخر اينكه :انواع دستگاه هاي 350و 440 توليد داخل مي باشد، و 500 شانه ها خارج و داخل .500 شانه هاي خارجي داراي نام هاي گوناگوني هستند؛مانند،تكستيما،واندويل ،شونهر،ASR،ADR،....در كل اغلب اين دستگاهها ساخت شركت هاي شونهر آلمان واندويل بلژيك مي باشند.(دستگاه ADRدستگاهي با عرض 4 متر مي باشد ؛كه بيشتر براي گليم يا فريزبافي به كار مي رود. به دليل ضعيف بودن دستگاه نمي توان فرش با تراكم بالا رابا آن بافت.)انواع دستگاه هاي700 خارجي با نامهاي HCP1-براي 8 رنگ-HCP2-براي10 رنگ-HLX،CRP،CRX1,2،CRTو...ميباشند كه در كل از نظر كيفيت بافت با همدگر فرق دارند.HCPها توليدات دستبافتگونه هستند وCRXكريستال و 1500.
از طرفي استاندارد دستگاه هاي واندويل ،درطراحي كريل ،عدد صفر براي برزنت، بعد از پايين كريل به بالا 1-2-3-4-....مي باشد .در دستگاه هاي توليد داخل، قاعده خاصي وجود ندارد،برخي از پايين به بالا رنگ راتعريف مي كنند ،برخي از بالا به پايين.براي فهم اينكه ترتيب رنگ يك دركريل از بالا به پايين است يا به عكس، بايد يكبار بافنده دستگاه از دستگاه تست رنگ بگيرد. اولين رنگ عدد يك است ؛مگرآنكه؛طراح دستگاه عدد صفر را براي بافت در نظر گرفته باشد، و برزنت را در پايان رنگ ها تعريف كرده باشد.
دانستن اينكه عدد صفر براي برزنت تعريف شده؛ يا نه، و از طرفي عدد يك رنگ بالاي كريل است، يا پايين، براي طراح نقشه الزاميست؛ تا بتواند رنگبندي دستگاه را، با طرح خود منطبق سازد.
دگر دستگاه هاي ماشيني 400شانه گليم بافي UCL واندويل و CLP 320 شانه؛340 شانه فريز بافي RCI وفريز ابريشم 400 شانه يا فرش گليم و فرش گليم متاليك دارUCL واندويل؛ 280شانه شگي بافي -و سرنجام 500 شانه شنل -CTMشونهر براي توليد شنل(مدرن برجسته) مي باشند.
شگي(shagg؛shaggy) به گروهي از فرش ها گفته مي شود كه داراي ظاهري مانند مو مي باشد؛يعني،كف آن مانند موي سر است. تعداد رنگ هاي شگي از 2 تا چندين رنگست ،كه نوع رنگ ها هم گاهي با همدگر، از نظر ضخامت و جنس، در يك فرش بسيار فرق دارند.
فريز(freise) گروهي از فرش ها كه يا به صورت تصاوير عروسكي اتاق كودك است ؛يا شمايل پوست جانوران يا گل و برگ و دايره و ستاره هاي بسيار بزرگ در فرش. نخ فريز نوعي پلي استر يا BCFنسوز مي باشد.فريز 4 تا 8 رنگست.(فريز عروسكي اغلب 8 رنگ، و معمولي 4 رنگ)ساختار بافت فريز دو پود يك گره LoopوCutمي باشد.
گليم گونه از  مي باشد كه مانند موكت بدون خاب است؛ مانند، موكتي كه داراي گل و برگ و... باشد.جاجيم به نوعي از گليم گويند كه ،در آن بخشي از طرح با دست تراشيده ، يا با گره بزرگتر در دستگاه بافته مي شود-كه به اين گره بزرگ تر در اصطلاح لوپ بلند مي گويند.(گليم 4تا 6 رنگست)نخ گليم الياف پروپيلن هيت ست شده است.به بافت گليم بافت Loop يا دو پود يك گره گويند؛لذا، گليم خاب زير ندارد؛يعني ،حين بافت تنها يك فرش بافته مي شود ،نه دوتا ؛اگر دو تا بود لازم بود تيغ از بين آن بگذرد ،كه ديگر Loopنبود.
سرنجام شنلchannel)) نوعي فرش استكه در آن كف فرش بافته نمي شود -كه به اصطلاح آنرا شنل كار گويند- وبقيه فرش كه گل و برگ و... است بافت مي رود.شنل 500 شانه است با نخ ابريشم.(شنل 7 رنگست كه يكي از آن را كه رنگ شنل مي گويند بافت نمي رود.)جنس الياف شنل آكرليك هيتست شده لا والياف ابريشم نماست(ابريشم مصنوعي)و نوع بافت آندو پود يك گره.
فرشگليم وفرشگليم متاليك دار6 تا 8 رنگست.
دركل به فرش هاي گليم،جاجيم،فريز؛شگي،فرشگليم وشنل، فرش هاي تركيه اي مي گويند.

 

 

فرش مرداس كاشان

 

كلمات كليدي:

فرش دستباف و ماشيني ، تراكم فرش ، فرش دستبافت ، فرش ها ، فرش هاي كرك وابريشم ، تراكم فرش ، فرش كرك و ابريشم ، فرش هاي زربافت ، فرش ماشينيBCF يا آكرليك ، آكرليك ، BCF ، فرش افغاني ، بافت آكرليك و ابريشم، دستبافت گونه يا Handlook ، فرش ابريشم ، تكستيما ، واندويل ، شونهر ،ASR ، ADR ، فرش هاي گليم ، جاجيم ، فريز ، شگي ، فرش گليم وشنل ، فرش هاي تركيه اي

 

اطلاعات تماس:

 آدرس : آران و بيدگل ، شهرك صنعتي سليمان صباحي ، بلوار 1 ، مجتمع ياقوت

تلفن : 03154729015

ايميل : info@merdascarpet.ir
برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۰۳:۵۴ توسط:زينب عباس زاده موضوع: